Thơ viết về Hội nghị người lao động 2020

Hội chị em phụ nữ

Nghị quyết tám tháng ba

Người cùng trong một nhà

Lao động và tham gia

Động lực và cố gắng

Công việc sẽ hài hòa

Ty tỉ hoa và quà

Thiết tha dành thắng lợi

Kế thừa truyền thống đẹp

Lâm trận ắt thành công

Nghiệp lâm là số một./.

                                                                Kim Thoa