Kết quả hoạt động của Chi bộ đảng Công ty thiết kế lâm nghiệp năm 2020

          Tổng kết công tác của Chi bộ Đảng năm 2020, Chi ủy chi bộ công ty thiết kế lâm nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động; Chi ủy đã chủ động, sáng tạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành đến cán bộ, đảng viên; đưa công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nề nếp; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường các hoạt động hiệu quả và thiết thực. Kết quả đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên đoàn kết, nhất trí hăng hái thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi bộ, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng nhờ vậy tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định, yên tâm công tác.
          Công tác phát triển đảng viên đạt về số lượng, đảm bảo chất lượng đã kết nạp được 03 đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định, quy trình đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm đúng mức đạt hiệu quả. Đặc biệt, Cấp ủy đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.
        Cấp ủy chỉ đạo, phối hợp tốt với đơn vị và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, đề ra các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, từ đó triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, hoạt động của các Đoàn thể có nhiều đổi mới, tích cực tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch công tác phù hợp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát triển một cách toàn diện.


        Đạt được những kết quả trên trước hết là sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, Chi ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ và các đoàn thể trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm về công tác chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, tăng cường nắm bắt tình hình. Công tác lãnh chỉ đạo đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong tổ chức, tạo được lòng tin và sự tín nhiệm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.
          Tuy nhiên, trong năm 2020, công tác Đảng của đơn vị vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: nội dung sinh hoạt chưa phong phú; còn bàn nhiều đến công tác chỉ đạo chuyên môn, các đảng viên còn chưa mạnh dạn trong xây dựng Nghị quyết…
         Trong thời gian tới, Chi ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm, tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021

                                                                                                                                                           VB: Xuân Trường