Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ 2.1. Chức năng:           Tổ chức khảo sát thiết kế công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi làm giàu rừng cho các đơn vị lâm nghiệp trong và ...