Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý như sau: – Ban Giám đốc :  02 người (01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc); – Kế toán trưởng : 01 người; – Có 04 Phòng chuyên môn ...