Định hướng và phát triển

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Công ty Thiết kế lâm nghiệp xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022. – Mục tiêu và ...