Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại TT Họ tên Chức vụ ĐT liên hệ Hình ảnh 1 Nguyễn Văn Hiên Giám đốc 0984881344   2 Trương Trọng Nhận Phó Giám đốc 0973566745   3 Lê Thị Quỳnh Nga ...

Định hướng và phát triển

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Công ty Thiết kế lâm nghiệp xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022. – Mục tiêu và ...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý như sau: – Ban Giám đốc :  02 người (01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc); – Kế toán trưởng : 01 người; – Có 04 Phòng chuyên môn ...

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ 2.1. Chức năng:           Tổ chức khảo sát thiết kế công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi làm giàu rừng cho các đơn vị lâm nghiệp trong và ...

Giới thiệu chung

Công ty Thiết kế Lâm nghiệp tiền thân là Xí nghiệp khảo sát và thiết kế Lâm nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2002 của Hội đồng quản trị Tổng ...