Giới thiệu chung

Công ty Thiết kế Lâm nghiệp tiền thân là Xí nghiệp khảo sát và thiết kế Lâm nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2002 của Hội đồng quản trị Tổng ...