Giới thiệu chung

Công ty Thiết kế Lâm nghiệp tiền thân là Xí nghiệp khảo sát và thiết kế Lâm nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2002 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam trên cơ sở tổ chức và bộ máy của Xí nghiệp khảo sát thiết kế Lâm nghiệp thuộc Công ty NLG Vĩnh Phú.


Sau khi Tổng công ty Giấy Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con, Xí nghiệp được tái thành lập theo Quyết định số 1093/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2005 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam.


Năm 2007, Xí nghiệp chuyển đổi thành Công ty Thiết kế Lâm nghiệp theo Quyết định số 698/QĐ-GVN.HN ngày 26/12/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam.

VĂN HIÊN