Chức năng – Nhiệm vụ

  1. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

          Tổ chức khảo sát thiết kế công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi làm giàu rừng cho các đơn vị lâm nghiệp trong và ngoài Tổng công ty Giấy Việt Nam nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực như: vốn, đất đai, lao động, vật tư v.v… được Tổng công ty Giấy Việt Nam giao đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2.2. Nhiệm vụ:

          – Khảo sát và thiết kế các công trình khai hoang trồng rừng, khai thác rừng và chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi làm giàu rừng; các công trình quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên rừng và lập các dự án đầu tư lâm nghiệp cho các Công ty lâm nghiệp, Công ty nguyên liệu, các tổ chức lâm nghiệp trong và ngoài Tổng công ty Giấy Việt Nam;

          – Khảo sát thiết kế các công trình cầu đường lâm nghiệp; các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi nhỏ trong và ngoài Tổng công ty Giấy Việt Nam;

          – Tổ chức thực hiện các quy định theo phân cấp quản lý về công tác tài chính, công tác tổ chức – hành chính, công tác thiết kế trồng rừng, khai thác, quản lý bảo vệ rừng và các quy định khác của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

          – Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ theo quy định chung tại Công ty;

          – Chăm lo đủ việc làm và tổ chức tốt công tác đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV; đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của đơn vị;

          – Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Tổng công ty Giấy Việt Nam cũng như các chế độ chính sách, các quy định của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương;

          – Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất theo quy định;

          – Được kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Tổng công ty Giấy Việt Nam và pháp luật cho phép;

          – Được Tổng công ty Giấy Việt Nam ủy quyền ký hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác theo phân cấp quản lý của Tổng công ty;

          – Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ tài sản, tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

          – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2.3. Quyền hạn

          – Quản lý, sử dụng vốn và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Tổng công ty Giấy Việt Nam giao

          – Đại diện cho Tổng công ty Giấy Việt Nam làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp của Tổng công ty Giấy Việt Nam

          – Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính theo phân cấp của Tổng công ty Giấy Việt Nam

2.4. Nghĩa vụ

          – Đăng  ký kinh doanh và kinh doanh đúng nghành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về kết quả hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về dịch vụ do công ty thực hiện

          – Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác

          – Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ cho Tổng công ty Giấy Việt Nam theo quy định của nhà nước