Định hướng và phát triển

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Công ty Thiết kế lâm nghiệp xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022.

– Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt và trọng yếu để xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn xứng đáng là đơn vị thiết kế  cho các đơn vị lâm nghiệp thuộc Tổng công ty;

– Phấn đấu hàng năm đảm nhận toàn bộ khối lượng thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và khai thác rừng của các Công ty lâm nghiệp trực thuộc; thiết kế khai thác tỉa thưa tại Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam;

– Mở rộng phạm vi thiết kế với các đối tác bên ngoài để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động;

– Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ cán bộ thiết kế ngoại nghiệp tinh nhuệ, giỏi trong lĩnh vực quản lý để là nguồn cung cấp cán bộ cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc.