Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý như sau:

– Ban Giám đốc :  02 người (01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc);

– Kế toán trưởng : 01 người;

– Có 04 Phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:   

+ Phòng Tổ chức hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – kỹ thuật;

         + Phòng Tài chính kế toán.

         + Đội thiết kế ngoại nghiệp

          – Các phòng ban chức năng công ty tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn công ty.

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY