Tập huấn khoanh vẽ ranh giới trạng thái trên ảnh Google Earth và GPS nâng cao

Nhằm mục đích nâng cao trình độ nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ kỹ thuật của Công ty thiết kế lâm nghiệp, từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018, Công ty thiết kế lâm nghiệp phối hợp với Phòng Quản lý tài nguyên rừng trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Khoanh vẽ ranh giới trạng thái trên ảnh Google Earth và GPS nâng cao” cho các cán bộ kỹ thuật thuộc Đội thiết kế ngoại nghiệp, nội nghiệp của Công ty thiết kế lâm nghiệp và các Cán bộ Phòng Quản lý tài nguyên rừng – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hiên – Giám đốc công ty Thiết kế lâm nghiệp đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định diện tích, ranh giới các mốc lô trong công tác điều tra thiết kế.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiên – Giám đốc Công ty Thiết kế lâm nghiệp lên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại các buổi tập huấn, các cán bộ đã được Ông Mai Văn Tĩnh – Cán bộ điều tra quy hoạch rừng truyền đạt những kiến thức cơ bản và nâng cao về các phần mềm Mapinfo, Global Mapper, Google Earth, chuyển hệ toạ độ trên Global Mapper, khoanh vẽ tranh giới các loại dất đau trên ảnh vệ tinh của Google Earth, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng, vào ra dữ liệu, thu thập dữ liệu cho máy GPS Garmin 64s,…

Bên cạnh đó các học viên còn được cung cấp thêm nhiều cách thức để thao tác, xử lý bản đồ, qua đó có thêm nhiều cách khác nhau để giải quyết công việc theo từng mảng nghiệp vụ riêng.

Hội nghị tập huấn là dịp để cho các cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Thiết kế lâm nghiệp và Phòng quản lý tài nguyên rừng học hỏi và nâng cao kiến thức đối với việc xử lý bản đồ, qua đó có thể chủ động xử lý nhanh chóng và chính xác các vấn đề xảy ra khi thực hiện công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp tập huấn “Khoanh vẽ ranh giới trạng thái trên ảnh Goole Earth và GPS nâng cao” :

Đồng chí Phan Văn Bình – Phó Giám đốc Công ty thiết kế lâm nghiệp lên giới thiệu nội dung của đợt tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Văn Nam

Danh bạ điện thoại

TT Họ tên Chức vụ ĐT liên hệ Hình ảnh
1 Nguyễn Văn Hiên Giám đốc  0984.881.344  
2 Phan Văn Bình Phó Giám đốc  0985.141.930  
3 Trần Thị Liên Kế toán trưởng  01698.605.287  
4 Nguyễn Văn Phan TP Kế hoạch kỹ thuật  0974.462.358  
5 Đặng Xuân Trường TP Tổ chức – hành chính  0912.132.021  

Định hướng và phát triển

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Công ty Thiết kế lâm nghiệp xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022.

– Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt và trọng yếu để xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn xứng đáng là đơn vị thiết kế  cho các đơn vị lâm nghiệp thuộc Tổng công ty;

– Phấn đấu hàng năm đảm nhận toàn bộ khối lượng thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và khai thác rừng của các Công ty lâm nghiệp trực thuộc; thiết kế khai thác tỉa thưa tại Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam;

– Mở rộng phạm vi thiết kế với các đối tác bên ngoài để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động;

– Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ cán bộ thiết kế ngoại nghiệp tinh nhuệ, giỏi trong lĩnh vực quản lý để là nguồn cung cấp cán bộ cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý như sau:

– Ban Giám đốc :  02 người (01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc);

– Kế toán trưởng : 01 người;

– Có 04 Phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

+ Phòng Tổ chức hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – kỹ thuật;

+ Phòng Tài chính kế toán.

+ Đội thiết kế ngoại nghiệp

– Các phòng ban chức năng công ty tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn công ty.

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Chức năng:

Tổ chức khảo sát thiết kế công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi làm giàu rừng cho các đơn vị lâm nghiệp trong và ngoài Tổng công ty Giấy Việt Nam nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực như: vốn, đất đai, lao động, vật tư v.v… được Tổng công ty Giấy Việt Nam giao đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2.2. Nhiệm vụ:

          – Khảo sát và thiết kế các công trình khai hoang trồng rừng, khai thác rừng và chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi làm giàu rừng; các công trình quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên rừng và lập các dự án đầu tư lâm nghiệp cho các Công ty lâm nghiệp, Công ty nguyên liệu, các tổ chức lâm nghiệp trong và ngoài Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Khảo sát thiết kế các công trình cầu đường lâm nghiệp; các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi nhỏ trong và ngoài Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Tổ chức thực hiện các quy định theo phân cấp quản lý về công tác tài chính, công tác tổ chức – hành chính, công tác thiết kế trồng rừng, khai thác, quản lý bảo vệ rừng và các quy định khác của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ theo quy định chung tại Công ty;

– Chăm lo đủ việc làm và tổ chức tốt công tác đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV; đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của đơn vị;

– Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Tổng công ty Giấy Việt Nam cũng như các chế độ chính sách, các quy định của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương;

– Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất theo quy định;

– Được kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Tổng công ty Giấy Việt Nam và pháp luật cho phép;

– Được Tổng công ty Giấy Việt Nam ủy quyền ký hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác theo phân cấp quản lý của Tổng công ty;

– Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ tài sản, tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2.3. Quyền hạn

– Quản lý, sử dụng vốn và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Tổng công ty Giấy Việt Nam giao

– Đại diện cho Tổng công ty Giấy Việt Nam làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp của Tổng công ty Giấy Việt Nam

– Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính theo phân cấp của Tổng công ty Giấy Việt Nam

2.4. Nghĩa vụ

– Đăng  ký kinh doanh và kinh doanh đúng nghành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về kết quả hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về dịch vụ do công ty thực hiện

– Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác

– Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ cho Tổng công ty Giấy Việt Nam theo quy định của nhà nước

Giới thiệu chung

Công ty Thiết kế Lâm nghiệp tiền thân là Xí nghiệp khảo sát và thiết kế Lâm nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2002 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam trên cơ sở tổ chức và bộ máy của Xí nghiệp khảo sát thiết kế Lâm nghiệp thuộc Công ty NLG Vĩnh Phú. Sau khi Tổng công ty Giấy Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con, Xí nghiệp được tái thành lập theo Quyết định số 1093/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2005 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam. Năm 2007, Xí nghiệp chuyển đổi thành Công ty Thiết kế Lâm nghiệp theo Quyết định số 698/QĐ-GVN.HN ngày 26/12/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Công ty Thiết kế Lâm nghiệp có trụ sở tại xã Phù Ninh – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

SĐT: 0210.3829352 – Fax: 0210.3833743