Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Đảng, chính quyền về công tác thiết kế

Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ công ty thiết kế lâm nghiệp năm 2018. Cấp ủy Chi bộ Đảng công ty đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao của đảng viên trong việc giám sát chất lượng thiết kế khai thác kế hoạch năm 2018.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Cấp ủy đã tập trung kiểm tra về trách nhiệm giám sát quy trình thiết kế hiện trường, về các mối quan hệ công tác với cơ sở, về các biểu hiện nghi vấn liên quan đến tiêu cực ….

Qua quá trình kiểm tra nghiêm túc, Cấp ủy chi bộ nhận thấy việc giám sát của các đồng chí được phân công bước đầu ghi nhận đã đạt yêu cầu, các chỉ tiêu điều tra nằm trong giới hạn cho phép, quy trình kỹ thuật được các tổ thiết kế tuân thủ…Trong thời gian tiếp theo, Cấp ủy sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên được giao trong công tác này.

Một số hình ảnh trong việc phối hợp kiểm tra của cấp ủy:

Xuân Trường